ifi alkalom

péntek, 2013, november 8 - 15:30

Felelős: Fábián Attila
Téma:

Filippi levél

Feladatok:

  1. Szánj rá egy kis időt, hogy végigolvasod az egész levelet. Nem fog tovább tartani, mint 15-20 perc.
  2. Képzeld bele magad, hogy ezt a levelet neked is címezték! Képzeld el milyen lett volna, amikor megkapod Pál levelét? Milyen érzés lett volna olvasni ezt a levelet? Milyen tanácsokat adott Pál? Milyen utasításokat adott? Mit tanultál ebből a levélből?
  3. Milyen kulcsszavakat, kulcs gondolatokat találsz ebben a levélben?
  4. Olvasd el a filippi gyülekezet elindulásának történetét az ApCsel 16:9-40-ből!
  5. Aki meg tudja tanulni a Filippi 2:5-11-et, és fel is mondja még novemberben, az AXE/Dove/Sunsilk... ajándékot fog kapni, vagy választhat egy nagy Starbucks kávét!

Nagyon hasznos lenne, ha lejegyeznéd a gondolataidat. Nem kell gyönyörűen fogalmazni, vagy helyesírási hibák nélkül írni. Más nem fogja elolvasni, amit írsz, csak saját magadnak írod.

Bevezetés

A filippibeli gyülekezet

Az első európai gyülekezet alapítása az ApCsel 16. fejezetében olvasható. Pál 50 tavaszán Silás és Timótheus kíséretében érkezett Filippibe. Igehirdetése nyomán egy kicsi, főként asszonyokból álló gyülekezet alakulhatott. Az első megtért Lidia thiatirai bíborárusnő volt, akinek a hajléka lett a gyülekezet középpontja. Pál egy jövendőmondó lányból kiűzte a gonosz szellemeket, ami Pálék megvesszőzéséhez és börtönbe zárásához vezetett. Pál miután kiszabadult (a börtönőr és családja is megtért), Filippiből elutazott. Mindössze néhány napig tartózkodhatott itt (ApCsel 16:12).

Pál távozásakor Lukács a gyülekezetben maradt, s valószínű, hogy ő lett a gyülekezet első vezetője és gondozója.

A gyülekezet helyzete a nagy kereskedelmi út mentén (via Egnatia) Európa és Ázsia között, kedvező lehetőséget nyújtott Pálnak és munkatársainak a gyakori visszatérésre (2Kor 2:13; ApCsel 19:22; 20:1.6). A gyülekezet többször segítette Pált anyagi téren is (2Kor 11:9; Fil 4:15). Pál nem most ír nekik először (3:18; 3:1) Efézusból a Makedóniába induló Timótheussal is küldhetett nekik levelet (ApCsel 19:22; 1Kor 4:17; 16:10). 55 őszén Makedónián való átutazásakor ismét hosszabb időt tölthetett Filippiben (ApCsel 20:2), itt írhatta a 2. Korintusi levelet is.

A levél keletkezésének helye és ideje

A levél a szokottnál bőségesebben tartalmaz utalásokat keletkezésének helyére, de ezek az utalások nem egyértelműek. Az bizonyos, hogy Pál fogságból írja a levelet. A fogság helyét illetőleg a római és az efezusi fogság jöhet számításba.

A római fogság mellett az egyházi hagyomány a levél két helye alapján foglal állást. Az elsõ az 1:13-ban említett praetorium. Ezen a római praetoriánusokat, a császári testőrség tagjait értették. A másik adat a 4:22-ben említett Kaisaros oikia megjelölés: a hagyományos magyarázat ezen a császári udvartartásban foglalkoztatott rabszolgákat és libertinusokat érti.

Vannak, akik az efezusi fogságban való keletkezést valószínűbbnak tartják. Jelentős érv az, hogy amíg Róma és Filippi közt a távolság 6–8 heti út, addig Efezus és Filippi között legfeljebb 8 napi út van. E levél írása előtt és után ezt az utat 4–4 ízben kellett megjárniuk a híreknek és a hírvivőknek. Ez Róma esetében közel 3–4 éves utazást jelentene. Ezt valószínűtlenné teszi egyebek között az is, hogy Pál a 2:19-ben és a 2:24-ben a facheós (gyorsan, hamar) kifejezést használja. Az is látszik a levélből, hogy a levél keletkezése és a gyülekezet alapítása között Pál még nem volt Filippiben, már pedig ez a római fogság esetében lehetetlen volna. Ha Rómában keletkezett volna a levél, akkor Pált az 1:30-ban, illetve a 4:15-ben jelzett eseményektől legalább 11–12 év választaná el, s ez elképzelhetetlen. Egyébként Efezus proconsuli székhely volt, tehát volt praetoriuma és nagy számban éltek itt a császári oikia-hoz tartozó rabszolgák és libertinusok is.

A keletkezés idejének a megállapításánál döntő szempont az, hogy az efezusi fogságnak az 55-ben befejezett 1Kor írása előtt véget kellett érnie, mert az 1Kor már nem fogságban keletkezett levél. Így a levél az 54/55 év telének a vége felé keletkezhetett. Így a fogság a Filippi levél megírása után nem sokkal valóban véget ér. A levélben említett látogatás tervét pedig 55 őszén valósíthatta meg Pál, valamivel később, mint ahogyan tervezte.

További olvasnivaló:
http://kingdomnewtestament.wordpress.com/tag/philippi/